Advies & Management

> Strategie en advies bedrijfsvoering
> Project- en procesmanagement

De focus van onze advisering ligt op de onderdelen die bepalend zijn voor de strategie en bedrijfsvoering van maatschappelijke organisaties. Resultaten die niet behaald worden, diensten die niet functioneren en kwaliteitseisen die niet gehaald worden. Kortom een (deel)proces dat niet de gewenst resultaten levert of een organisatie(deel) die niet goed functioneert.

Twee mogelijkheden:

Als adviseur maken we een verbetervoorstel.

We springen als interimmanager in het diepe en lossen het op.

Belangrijk deel van onze advisering is het verbeteren van huisvesting, het verbeteren van de verdiencapaciteit van de organisatie en optimalisatie van werkprocessen.

Bij verbeteren van de verdiencapaciteit gaat het om de markt (aantrekkingskracht op klanten) en lean organiseren (optimalisatie van werkprocessen). Huisvesting kan hierin een drager zijn van succes of een remmende factor dan wel struikelblok. Na analyse van de organisatie én huisvesting komen wij met een beknopte en heldere analyse van verbetermogelijkheden en een gedegen plan van aanpak. We richten ons op slimme ingrepen in bestaande bouw, kosteneffectieve nieuwbouw en duurzame oplossingen.

Wees voorbereid op de toekomst

In de praktijk blijft het lastig om de investeringen die gedaan moeten worden of gewenst zijn goed in te passen in de reguliere meerjarige exploitatiebegroting. De bedrijfsvoering van zorgorganisatie is lastig te voorspellen en onderhavig aan wisselend overheidsbeleid. Het is cruciaal om ook bij veranderende omstandigheden voldoende middelen te reserveren voor huisvesting. In onze advisering gaan we samen met de huisvestingsmanager en controller op zoek naar optimale verhouding tussen jaarlijkse huisvestingslasten en investeringsbehoefte. Afwegingen op het gebied van nut en noodzaak van investeringen kunnen haaks staan op financiële uitgangspunten van de organisatie en kredietverleners. We hebben ervaring met herbeoordeling van financieringsmogelijkheden door Waarborgfonds Zorginstellingen na fusie.

Concreet advies vanuit de praktijk

We zijn niet van de eindeloze vergezichten of de vaste theoretische plannen van aanpak. We zijn van de praktijk, van het voor en samen met de klant in kaart brengen van de problematiek, het schetsen van een oplossing en waar gewenst het realiseren van deze oplossing.

Onze financiële analyses geven inzicht in de concrete toekomstige kasstromen. Waar nodig komen wij met verbetervoorstellen aan de kant van uitgaven of inkomsten. In onze procesanalyses laten wij zien welke processen geoptimaliseerd kunnen worden met het oog op een beter functionerende organisatie en verbeterd resultaat.

Voorbeelden van onze dienstverlening:

Quick scan verdiencapaciteit zorgorganisatie

Verbeteren van werkprocessen in de facilitaire dienstverlening van zorgorganisaties

Advisering toekomstbestendige zorgorganisaties

Opstellen normkader huisvesting gerelateerde investeringen in ziekenhuizen

Toetsing investeringskader huisvesting aan meerjarige begroting en normstellend kader

Advisering over meerjarig financieel kader met het oog op goedkeuring Wfz.